• Language
 • Kuadri Ligjor

  Legjislacioni shqiptar ka përcaktuar prej vitit 2008 rregullat bazë për veprimtarinë e Shoqërive komisionere që veprojnë në vendin tonë si dhe për llogari të operatorëve të huaj. Institucioni publik përgjegjës për rregullimin dhe mbikëqyrjen e këtij sistemi financiar është Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF). Ky institucion raporton në Kuvend për aktivitetin e tij dhe është institucion i pavarur.
  Përkufizimi i ligjit nr. 9879, datë 21.02.2008 "Për Titujt" përcakton:
  "Titujt janë instrumente financiare, të cilat emetohen dhe tregtohen për sigurimin e fitimit, nëpërmjet administrimit të të drejtave, që rrjedhin nga zotërimi i tyre. Në termin “tituj” përfshihen pa kufizim aksionet, obligacionet e shoqërive tregtare dhe të pushtetit vendor, bonot e thesarit dhe obligacionet e emetuara nga shteti shqiptar, titujt e emetuar nga Banka e Shqipërisë, dëftesat tregtare, aksionet ose kuotat e fondeve të investimit, si dhe instrumente të tjera financiare, të krahasueshme me aksionet dhe obligacionet dhe që vlerësohen dhe miratohen si të tilla nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare".

  ËSHTË MOMENTI TË BËNI NJË HAP PËRPARA.

  Shërbimet

  Gjatë ushtrimit të aktivitetit tonë bashkëpunojmë ngushtë me Rodeler Ltd, një broker Evropian i autorizuar dhe i licencuar nga CySec (Autoriteti i Mbikqyrjes Qipriote), që zotëron markën 24option. Veprojmë si mbështetës i klientelës ndërkombëtare për trading-un online në tregjet Forex e CFD...

  Zbulo më shumë

  Asetet më popullore
  të javes.

  Aseti Hapur Lart Poshtë

  Kush Jemi

  Smartcom-i është themeluar në 2013-ën si Shpk. Në 2017 shoqëria u shndërrua në Sha.

  Zbulo më shumë

  Ku operojme